The Qing Challenge in Chosŏn Korea

Yuanchong Wang, University of Delaware